Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Doküman Bilgileri

Doküman Adı:

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Doküman Tarihi:

01 /10 / 2020

Versiyon:

1

Doküman İçeriği:

Bu politikanın amacı, SABRİ BAKIŞGAN VE OĞULLARI GIDA SANAYİ  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, kişisel verilerin korunmasına yönelik yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektedir.

Referans/Gerekçe:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat

Onaylayan:

SABRİ BAKIŞGAN VE OĞULLARI GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yönetim Kurulu

 

GÖRAL KURUYEMİŞ AYDINLATMA METNİ

 

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

            Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, banka hesap numarası,

                            Veri Sorumlusunun Kimliği

UNVAN : SABRİ BAKIŞGAN VE OĞULLARI / GÖRAL KURUYEMİŞ

ADRES : BAŞPINAR (ORGANİZE) OSB 5.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (DÜLÜK MEVKİİ) 83501 NOLU CADDE NO:11 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL

TELEFON : 0342 241 44 77               FAKS : (342) 241 29 53 

MAİL : goral@goralkuruyemis.com

         Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

            Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimizin kullanımda olan lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 •  

                   Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi

            Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

                            Kişisel Verilerin aktarılması

            Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler;  takip ve tahsilat hizmetleri alanındaki çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili operasyonel servislerde birlikte çalışılan firmaya aktarılabilecektir. 
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla şirket avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesinin akabinde tarafımızca silinecek, yok edilecek ve ya anonim hale getirilecektir.

 

                            KVKK nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız

            Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini   talep etme haklarına sahipsiniz.

            KVKK nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

            Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya goral@goralkuruyemis.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en fazla 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

MÜŞTERİ VE POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

                   VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

UNVAN : SABRİ BAKIŞGAN VE OĞULLARI GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. / GÖRAL KURUYEMİŞ

ADRES : BAŞPINAR (ORGANİZE) OSB 5.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (DÜLÜK MEVKİİ) 83501 NOLU CADDE NO:11 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL

TELEFON : 0342 241 44 77               FAKS : (342) 241 29 53 

MAİL : goral@goralkuruyemis.com

Değerli Müşterimiz / Potansiyel Müşterimiz / Potansiyel Müşterimizin Çalışanı / Yetkilisi, şirketimiz olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına, kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf biçimde işlenmesine büyük  özen göstermekteyiz.

Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?

Kimlik Verisi; Adı-Soyadı, TCKN, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Sureti

İletişim Verisi; Telefonu, e-postası, İşyeri Adresi

Finansal veri; Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, ticari alış veriş durumunda risk yönetimi için gerekli olması durumunda bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri.

Pazarlama verileri; Alışveriş Geçmişi Bilgileri

Hukuki İşlem Verileri; Hukuki bir konu veya dava bulunması durumunda adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler

Çalışma verisi; Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri

Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf

Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir ?

Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel veriler, Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz, 

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Satış sonrası memnuniyetinizin planlanması ve sağlanması,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, 
 • Şirketimizden bilgi yahut ürün örneği talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere dair faturaların düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması 

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

 

Toplama yöntemi

 

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir: 

 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi/form doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, eğitim ve etkinlik faaliyetlerinde iletişim ağı oluşturulması, çözüm veya iş ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.
 • Sizin ve/veya şirket temsilcilerimiz tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi.

 

          Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı 

 

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler;  takip ve tahsilat hizmetleri alanındaki çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili operasyonel servislerde birlikte çalışılan firmaya aktarılabilecektir. 
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesinin akabinde tarafımızca silinecek, yok edilecek ve ya anonim hale getirilecektir.

   Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

            Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; goral@goralkuruyemis.com adresi, Şubelerimiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

GÖRAL KURUYEMİŞ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

            Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerden oluşan ziyaretçilerdir.

            Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, banka hesap numarası,

                            Veri Sorumlusunun Kimliği

UNVAN : SABRİ BAKIŞGAN VE OĞULLARI / GÖRAL KURUYEMİŞ

ADRES : BAŞPINAR (ORGANİZE) OSB 5.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (DÜLÜK MEVKİİ) 83501 NOLU CADDE NO:11 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL

TELEFON : 0342 241 44 77               FAKS : (342) 241 29 53 

MAİL : goral@goralkuruyemis.com

ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

            Sabri Bakışgan ve Oğulları / Göral Kuruyemiş ( “Şirket”) Veri Sorumlusu olarak, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

            1) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

            Şirket’imizi ziyaret etmiş olmanız nedeniyle, güvenlik birimimiz tarafından sisteme işlenen kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, mesleki verileriniz, araç verileriniz ve aynı zamanda fabrikamızda bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla oluşan görsel verilerinizi içeren kişisel verileriniz; Şirket güvenliği amacıyla işlenmektedir. Şirket güvenliği kapsamında veya çalışanlara ait raporların tarafınızdan teslim edilmesi durumunda bu hususun ispatı kapsamında kimlik verileriniz, iletişim verileriniz ve imza verileriniz işlenebilmektedir. Buna ek olarak kişisel kayıtlarınız, Şirket’in yasal yükümlülükleri kapsamında erişim sayfalarının kayıt altına alınması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

 

            2) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

            Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler;  takip ve tahsilat hizmetleri alanındaki çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili operasyonel servislerde birlikte çalışılan firmaya aktarılabilecektir. 

Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla şirket avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

            3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 1. maddesinde açıklanan amaçlarla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kimlik, iletişim ve görsel verileriniz fabrika ziyaretiniz sırasında tarafınızdan doğrudan sözlü veya yazılı olarak iletilen bilgilerden ve Şirket içerisinde alınan kamera kayıtları ile Şirket girişinde temin ettiğimiz kayıt defteri vasıtasıyla, işbu Aydınlatma Metni’nin 1. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

            5) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesinin akabinde tarafımızca silinecek, yok edilecek ve ya anonim hale getirilecektir.

 

            4) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

            Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen ziyaretçiler,  Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir :

· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

· Kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme

· Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme

· Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme

· Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme

· Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme

· Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

            Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya goral@goralkuruyemis.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en fazla 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et